چه بسا

تیزر «چه بسا» با موضوع آیه شریفه: «عسی أن تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسی أن تحبوا شیئا ...