گام های زمینی، برکت های آسمانی

لَّوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّرِیقَةِ لَأَسْقَیْناهُمْ ماءً غَدَقاً اگر درراه حق پایداری کنندآنان را از آب (برکات) فراوان سیراب میکنیم قرآن سوره ...