امام صادق علیه السلام: النَّظَرُ سَهمٌ مِن سِهامِ إبليسَ مَسمومٌ؛
نگاه ناپاک تیری مسوم از شیطان است.
الکافی ج5 ص 559

امام صادق علیه السلام

 النَّظَرُ سَهمٌ مِن سِهامِ إبليسَ مَسمومٌ

نگاه ناپاک تیری مسوم از شیطان است

الکافی ج۵ ص ۵۵۹

عنوان تیزر :

چشم چران

عـوامـل تـیـزر

تهیه کننده: داود ابراهیمی
نویسنده و کارگردان: جمشید بیات ترک
ناظر کیفی: علیرضا سرمدی
تهیه شده در: معاونت فرهنگی و هنری مؤسسه دارالحدیث
به سفارش: معاونت فرهنگی قوه قضاییه